Oddział Stargard

tel.: (+48) 91 578-05-72
fax.: (+48) 91 391-00-99
kom.: (+48) 509 025 003

Oddział Poznań

tel.: (+48) 61 851-0-851
fax.: (+48) 61 851-0-851
kom.: (+48) 609 025 393

Regulamin

Warunki ogólne umów najmu zawieranych przez firmę

„FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Stargardzie

(obowiązują od dnia 01.02.2012r.)

 

§1 Obowiązywanie warunków

Niniejsze Warunki ogólne umów najmu są ustalone przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   i wiążą Najemców na podstawie art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

§2 Oferta katalogowa

 1. Katalogi umieszczone na stronie internetowej Wynajmującego stanowią informację handlową i nie stanowią oferty zawarcia Umowy najmu w rozumieniu art. 66 k.c.
 2. Wynajmujący nie świadczy usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzęt udostępniony Najemcy odpowiada przedstawionemu w Katalogu Produktów oraz na stronie internetowej www.m-ferber.pl w zakresie swojej mocy i funkcji.
 4. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

§3 Ceny

 1. Ceny podane w katalogu oraz na stronie internetowej www.m-ferber.pl mają charakter orientacyjny.
 2. Czynsz najmu płatny jest za trzy kolejne dni kalendarzowe zwane dalej Okresem najmu.
 3. W razie przedłużenia Umowy najmu czynsz płatny jest w wysokości 1/3 Okresu najmu za każdy kolejny dzień najmu.
 4. Transport, mycie sprzętu, rozłożenie i złożenie sprzętu w miejscu dostawy są Usługami dodatkowymi.
 5. Czynsz najmu nie obejmuje Usług dodatkowych.
 6. Do wyżej podanych należności każdorazowo dolicza się podatek VAT.
 7. Przy dostawie realizowanej przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do ustalonej ceny   najmu dolicza się koszty transportu uzależnione od objętości wynajętego sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach.
 8. Ustalone w Umowie najmu indywidualne upusty handlowe, rabaty, itp. nie mają  zastosowania do obliczania czynszu najmu za samowolne przedłużenie Umowy najmu, opóźnienie w zwrocie sprzętu, odszkodowanie za odstąpienie od Umowy najmu,  kar umownych jeżeli Strony inaczej nie postanowią w Umowie najmu.

§4 Obowiązki Najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty sprzęt tylko do celu uprzednio uzgodnionego i na czas uprzednio uzgodniony z firmą „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 2. Najemca jest obowiązany przestrzegać środków ostrożności wskazanych mu przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 3. Odpowiednie zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniami i innymi szkodami od dokonania dostawy do zwrotu obciąża Najemcę.
 4. Jeśli Strony inaczej nie postanowiły w Umowie najmu, ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem sprzętu ciąży na Najemcy od chwili wydania mu sprzętu do chwili zwrotu Wynajmującemu.  Obejmuje to również szkody powstałe w transporcie sprzętu i wynikające z wadliwego zapakowania sprzętu.
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wadliwe zapakowanie sprzętu również w sytuacji,  kiedy transport jest zlecony przez Wynajmującego. Dotyczy to zwrotu sprzętu do siedziby Wynajmującego.
 6. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wadliwe zapakowanie sprzętu również w sytuacji, kiedy transport jest zlecony przez Najemcę. Dotyczy to dostarczenia sprzętu na adres wskazany przez Najemcę.
 7. Niezależnie od zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Najemca może również uchylić się odpowiedzialności opisanej powyżej jeśli wykaże, iż przestrzegał zalecanych przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ środków ostrożności w obchodzeniu się z wynajmowanym sprzętem, albo gdy szkoda powstała mimo zachowania przez niego szczególnej troski o ten sprzęt.
 8. W przypadku gdy wynajmowany sprzęt zostanie utracony lub zniszczony, Najemca pokrywa jego wartość według Cennika strat, stanowiącego załącznik do Umowy najmu (zamówienie).
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego sprzętu, jak również za wszelkie niebezpieczeństwa powstałe w wyniku jego używania.

§5 Warunki dostawy

 1. Dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru, do pierwszych drzwi.
 2. Najemca jest obowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń, do których ma być dostarczony wynajmowany sprzęt.
 3. Droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózków podnośnych.
 4. Koszty rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia sprzętu będącego przedmiotem Umowy najmu nie są zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu.
 5. Najemca winien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjęcie.
 6. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w Umowie najmu sprzęt zostanie odwieziony do siedziby Wynajmującego na koszt Najemcy.
 7. Obowiązek sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę, który powinien skontrolować sprzęt przy odbiorze i wszelkie braki zgłosić firmie „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ niezwłocznie, tj. w dniu dostawy faksem lub mailem, a w razie braku innej możliwości – telefonicznie.
 8. W razie stwierdzenia przez Najemcę braków ilościowych lub jakościowych sprzętu, których uzupełnienie jest w uzgodnionym przez Strony terminie niemożliwe, Najemca ma prawo proporcjonalnie obniżyć Czynsz najmu.
 9. Wady ilościowe i jakościowe sprzętu zgłaszane przez Najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane.

§6 Zwrot sprzętu

 1. Najemca jest obowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony, a więc właściwie wyczyszczony, prawidłowo zapakowany.
 2. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt nie jest wyczyszczony, firma „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ obciąży Najemcę kosztami czyszczenia.
 3. W przypadku umownego uzgodnienia, iż czyszczenie wynajmowanego sprzętu zostanie dokonane przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najemca jest obowiązany  przygotować wynajmowany sprzęt do czyszczenia maszynowego.
 4. Najemca jest obowiązany wysuszyć sprzęt i elementy wykonane z tkanin jeszcze przed ich zapakowaniem.
 5. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w magazynie firmy „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jest wiążące dla Najemcy (maks. w ciągu 14 dni roboczych od daty zwrotu wynajmowanego sprzętu).
 6. W razie omyłkowego zwrotu sprzętu, który nie jest własnością Wynajmującego, Najemca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Sprzęt omyłkowo przekazany Wynajmującemu będzie przechowywany w siedzibie firmy „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez 30 dni. Po upływie tego terminu Wynajmujący przekaże sprzęt na cele charytatywne.

§7 Odpowiedzialność za zwłokę

 1. W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż umownie ustalony, firma „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/3 ustalonego Czynszu za Okres najmu.
 2. W przypadku dokonanej w złej wierze zwłoki Najemcy w oddaniu sprzętu, przekraczającej 30 dni, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę najmu i domagać się odszkodowania. Wysokość odszkodowania liczona jest od wartości wynajętego sprzętu według Cennika strat.
 3. Zapis powyższy nie uchybia dalej idącym uprawnieniom Wynajmującego uregulowanym w przepisach prawa.

§8 Płatności

 1. Najemca nie jest uprawniony do dokonania potrąceń wzajemnych z wyjątkiem sytuacji gdy firma „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgodziła się na to w formie pisemnej, albo gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne, bądź też stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT za przedłużenie Umowy najmu sprzętu, za utratę sprzętu i mycie sprzętu. Wynagrodzenie Wynajmującego z powyższych tytułów jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na fakturze VAT.
 3. Czynsz najmu oraz ewentualne koszty transportu, są płatne najpóźniej w chwili wydania przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wynajmowanego sprzętu Najemcy, chyba że Strony pisemnie umówią się w tym zakresie inaczej.
 4. Zwłoka Najemcy w zapłacie powoduje naliczenie przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ odsetek ustawowych od należnej kwoty.

§9 Kaucja

 1. Wynajmujący może naliczyć kaucję za wynajmowany sprzęt, w wysokości 100 % wartości wynajmowanego sprzętu, płatną najpóźniej w momencie wydania sprzętu Najemcy.
 2. Kaucja przechowywana jest w kasie firmy „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub na           nieoprocentowanym koncie bankowym firmy „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 3. W przypadku naliczenia kaucji, zostaną z niej potrącone wszelkie braki i uszkodzenia w sprzęcie zwracanym Wynajmującemu przez Najemcę po okresie najmu.
 4. W przypadku jeśli naliczona kaucja nie pokryje kosztu wszystkich braków i uszkodzeń jakie wystąpiły w czasie najmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązuje się zapłacić resztę kwoty zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.
 5. Kaucja zostanie rozliczona i zwrócona Najemcy po ostatecznym sprawdzeniu sprzętu pod względem ilościowym i wystąpienia ewentualnych uszkodzeń, najpóźniej w ciągu 21 dni liczonych od daty zwrotu sprzętu.

§10 Odstąpienie od Umowy najmu i kary umowne

 1. Jeżeli Najemca lub Wynajmujący odstępuje całkowicie od Umowy najmu po jej podpisaniu ale nie później niż 10  dni przed umówionym terminem dostawy wynajętego sprzętu, Strona poszkodowana ma prawo żądać od niego kary umownej  w wysokości 50% wartości zamówienia, ustalonego między Stronami w Umowie najmu.
 2. Jeżeli Najemca lub Wynajmujący odstępuje od Umowy najmu całkowicie lub częściowo po jej podpisaniu, później niż na 10  dni przed umówionym terminem dostawy, Strona poszkodowana ma prawo żądać od niego kary umownej w wysokości 100% wartości zamówienia, ustalonego między Stronami w Umowie najmu.
 3. Powyższe kary umowne nie dotyczą sytuacji, w której bezpośrednim powodem rezygnacji z umowy jest działanie siły wyższej.
 4. Kara umowna, w przypadku niezachowania przez Najemcę warunków dostawy opisanych w §5  uniemożliwiających dokonanie dostawy przez firmę „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  spowoduje naliczenie wynagrodzenia w wysokości 100% uzgodnionego czynszu za wynajmowany sprzęt oraz 100% uzgodnionej między Stronami płatności za transport.
 5. Firma „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający te same funkcje.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Odstąpienie od Umowy najmu, jak również wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami ogólnymi umów najmu   znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych umów najmu zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, a pozostałe postanowienia       niniejszych Warunków ogólnych umów najmu nie tracą mocy.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji Umowy najmu zawartej przez Najemcę z firmą „FERBER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Sąd Rejonowy w Stargardzie.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych umów najmu stoi w sprzeczności do postanowień Umowy najmu zawartej pomiędzy Stronami, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia Umowy najmu.

Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.